Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / IV Kadencja Senatu RP 1997 - 2001 / W sprawie siedziby Rzecznika Interesu Publicznego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (23 pos. 18.11.1998)

W sprawie siedziby Rzecznika Interesu Publicznego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (23 pos. 18.11.1998)

1998-11-18

Oświadczenie

Dotyczące Urzędu Rzecznika Interesu Publicznego
skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
wygłoszone na 23. posiedzeniu Senatu IV kadencji
w dniu 18 listopada 1998 roku.

 

Wydawałoby się, że w pracy nad ustawami lustracyjnymi zbliżyliśmy się do końca i że ustawa lustracyjna mogłaby zacząć funkcjonować: została przyjęta, została znowelizowana, trybunał dwukrotnie ją rozpatrywał. Został powołany rzecznik interesu publicznego. No i właściwie możemy powiedzieć, że na tym zakończyliśmy, ponieważ zabrakło materialnych przesłanek dla działalności rzecznika interesu publicznego. Rzecznik interesu publicznego, który już od dłuższego czasu jest powołany, nie bardzo ma gdzie siedzieć i pełnić swój urząd. Nie mówiąc już o tym, że piętnaście tysięcy spraw, oświadczeń, czeka na rozpatrzenie i nie wiadomo, gdzie one będą rozpatrywane.

Ponieważ sprawa ciągnie się już od okresu wakacyjnego, kieruję do pana ministra spraw wewnętrznych Janusza Tomaszewskiego pytanie, kiedy wreszcie zostanie rozwiązany problem lokalizacji biura rzecznika interesu publicznego. Ciągle mam przekonanie, że uda się jednak sprawić, by od 1 stycznia ustawa zaczęła funkcjonować.

 

Odpowiedź Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji

Warszawa, dnia 11.12.1998 r.

Pan Andrzej Chronowski
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Zbigniewa Romaszewskiego złożone podczas 23 posiedzenia Senatu RP a dotyczące lokalizacji Biura Rzecznika Interesu Publicznego, przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji działający jako organ właściwy w sprawach gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu państwa na potrzeby statutowe jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, wymienionych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115/97, poz. 741) - w tym ministerstw i urzędów centralnych - nie posiada ustrojowych uprawnień do tworzenia zasobu nieruchomości na potrzeby tych jednostek. W gestii Ministra SWiA pozostają wyłącznie nieruchomości, które w dniu 1 stycznia 1997 r., tj. w dacie przejęcia zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przez MSWiA, pozostawały w zarządzie wówczas istniejących ministerstw i urzędów centralnych.

Zasady wyposażania państwowej jednostki organizacyjnej, którą jest również Urząd Rzecznika Interesu Publicznego, reguluje rozdział 6 - Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne - cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami. W szczególności zapis art. 54 ust. 1 cyt. ustawy mówi, że: "Organ nadzorujący w akcie o utworzeniu państwowej jednostki organizacyjnej wyposaża tę jednostkę w nieruchomości, o których mowa w art. 52".

Biorąc pod uwagę, że aktem utworzenia Urzędu Rzecznika Interesu Publicznego jest ustawa, ustalenie siedziby tej jednostki organizacyjnej powinno było nastąpić przed uchwaleniem przez Parlament ustawy.

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Marszałka, że na wniosek Rzecznika Interesu Publicznego z dnia 19 listopada 1998 r. o przeznaczenie pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Rzecznika w kompleksie budynków pozostających w trwałym zarządzie MSWiA, a użytkowanych w 70% przez Urząd Ochrony Państwa, podjąłem działania - w ramach moich kompetencji jako organu właściwego do gospodarowania nieruchomościami oraz jako zarządcy przedmiotowej nieruchomości - zmierzające do usytuowania Biura Rzecznika Interesu Publicznego w kompleksie obiektów administracji rządowej przy ul. Rakowieckiej 2b/Batorego 5.

J. Tomaszewski
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska