Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Bezrobocie (31 pos.)

Bezrobocie (31 pos.)

2002-12-17

O bezrobotnych

31. posiedzenie Senatu - 17,18 i 19 grudnia 2002

 

Senator Romaszewski zapytał dlaczego zmieniono definicję bezrobotnego. Do tej pory za bezrobotnego była uważana osoba, która nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia, a obecnie dodane jest : z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Rozumiem - powiedział Senator - że w ten sposób włączono do kategorii bezrobotnych wszelkich rentierów, dlaczego jednak nie wyznaczono jakiejś granicy oszczędności, przy której osoba nie musi korzystać z pomocy państwa - dopytywał się Senator.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedział, że ministerstwo chciało zrównać w statusie bezrobotnego wszystkie osoby, ponieważ czym innym jest uzyskanie statusu bezrobotnego w związku z pozbawieniem pracy, a czym innym jest posiadanie środków finansowych z tytułu lokaty. Zaproponowaliśmy w stosunku do osób bezrobotnych rozwiązanie identyczne z wcześniej istniejącym rozwiązaniem stosowanym do osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne - zakończył minister.

Korzystając z dyskusji na temat zatrudnienia Senator Romaszewski zapytał jak Polska zamierza traktować przebywających na terenie kraju Czeczeńców, którzy nie mając statusu uchodźcy, nie mają pozwolenia na pracę i w związku z nielegalnie podejmowaną praca podlegają grzywnie lub wydaleniu. Senator odpowiedzi nie uzyskał.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 31 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska