Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / W sprawie tłumaczeń aktów prawa europejskiego do Przezesa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (77 pos. 18.02.2005)

W sprawie tłumaczeń aktów prawa europejskiego do Przezesa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (77 pos. 18.02.2005)

2005-02-18

Oświadczenie

Dotyczące tłumaczeń aktów prawa europejskiego
skierowane do przezesa Urządu Komitetu Integracji Europejskiej,
wygłoszone na 77. posiedzeniu Senatu V kadencji
w dniu 18 lutego 2005 roku.

 

Szanowny Panie Premierze!

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie jest skierowane do prezesa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Dotyczy tematu, który już dwukrotnie poruszałem z tej mównicy, a mianowicie chciałbym się dowiedzieć, kto indywidualnie ponosi odpowiedzialność za produkowanie bubli, które nazywa się tłumaczeniami aktów prawa europejskiego. Te dyrektywy czy rozporządzenia są w tej chwili prawem obowiązującym w Polsce, a sposób, w jaki zostały one przetłumaczone, jest po prostu... No, właściwie trudno to ująć w słowach, że tak powiem, cywilizowanych. Jest to kompletne, kompletne nieporozumienie.

I dlatego bardzo chciałbym wiedzieć, jaka firma to tłumaczy. Chciałbym również, żeby tłumacze przyjmowali odpowiedzialność za dokonane przez siebie tłumaczenie i żeby tłumaczenia były podpisywane. Taka sytuacja, kiedy za akty prawne w gruncie rzeczy odpowiada parlament, zaś akty te produkowane są przez anonimowe osoby, w gruncie rzeczy jest niedopuszczalna. Chciałbym tę sprawę wyjaśnić. Dziękuję bardzo.

 

Odpowiedź Prezesa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Warszawa, Warszawa, 8 marca 2005 r.

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 23 lutego 2005 r. Nr BPS/DSK-043-76/05, dotyczące oświadczenia senatora Zbigniewa Romaszewskiego, pozwalam sobie podnieść, co następuje:

Od dnia 1 maja 2004 r. tłumaczeniem aktów prawnych UE zajmują się służby prawno-językowe Rady i Komisji Europejskiej, które też odpowiadają za ostateczny tekst aktu prawnego w każdym z języków urzędowych UE.

W związku z możliwością zgłaszania uwag do aktów prawnych przyjmowanych przez Radę, do końca 2004 r. Urząd KIE opracowywał jednolite stanowisko w konsultacji z właściwymi ministerstwami i urzędami centralnymi a następnie przekazywał je służbie tłumaczeniowej Rady w celu ich uwzględnienia. W pracach odpowiedniej grupy roboczej prawników lingwistów brali udział pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i Urzędu KIE. Po zakończeniu posiedzenia wszystkie wersje językowe są uważane za przyjęte, dlatego uwagi do tekstu należy zgłaszać jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Zgodnie z decyzją Komitetu Europejskiego Rady Ministrów podjętą na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2005 r., począwszy od 2005 r. pracownicy Urzędu KIE nie uczestniczą w pracach grupy roboczej prawników - lingwistów. Zadania te są obecnie wykonywane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej.

Jednocześnie pozwalam sobie podnieść co następuje: akty prawne Unii Europejskiej ogłaszane są w oficjalnym organie promulgacyjnym UE, to jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, którego charakter (status) prawny jest w tym zakresie analogiczny jak charakter polskiego Dziennika Ustaw. Zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami ogłaszania aktów normatywnych, w stopce aktu publikowane są wyłącznie dane organu upoważnionego do jego wydania.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości spełnienia postulatu Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego, aby zmianie uległy zasady przygotowywania (tłumaczenia) aktów prawnych UE w językach narodowych państw członkowskich UE lub aby tłumaczenia tych aktów publikowane były wraz z informacją o tłumaczach odpowiedzialnych za ich opracowanie (przygotowanie) w danej wersji językowej.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Pietras

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska