Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / W sprawie finansowania kuracji onkologicznych do Ministra Zdrowia i Przezesa NFZ (78 pos. 17.03.2005)

W sprawie finansowania kuracji onkologicznych do Ministra Zdrowia i Przezesa NFZ (78 pos. 17.03.2005)

2005-03-17

Oświadczenie

Dotyczące procedury finansowania kuracji onkologicznych przez NFZ
skierowane do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
wygłoszone na 78. posiedzeniu Senatu V kadencji
w dniu 17 marca 2005 roku.

 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Millera, a także do ministra zdrowia, pana Balickiego, którego akurat w tej chwili nie ma.

Proszę państwa, wydaje mi się, że mamy do czynienia z sytuacją... Jak tragiczna jest sytuacja w służbie zdrowia, to w zasadzie wszyscy wiemy. Ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej chwili o naszym zdrowiu i życiu nie decyduje już służba zdrowia - o naszym zdrowiu i życiu zaczynają decydować biurokraci, którzy w ogóle nie mają świadomości odpowiedzialności, jaką ponoszą jako służba zdrowia.

Proszę państwa, z taką sytuacją mam do czynienia w jednej ze spraw. Osoba przechodziła kurację nowotworową, która została zakończona 5 stycznia, miała nastąpić przerwa na dwa tygodnie, po czym miała nastąpić kontynuacja kuracji za pomocą innych leków. Proszę państwa, do dnia dzisiejszego... Jeszcze, żeby sprawa była jasna, dodam, że konsultant krajowy podjął decyzję w ciągu dwóch dni i decyzja była jednoznacznie pozytywna. Od tego czasu do dnia dzisiejszego oddział mazowiecki i oddział wielkopolski nie rozstrzygnęły kwestii, kto pokryje koszty leczenia. O życiu pacjenta decyduje radca prawny kasy wielkopolskiej.

Muszę powiedzieć, że tego rodzaju procedury, które funkcjonują w Narodowym Funduszu Zdrowia, z całą pewnością są bardzo głęboko patologiczne, ale są również, myślę, jakimś odbiciem generalnego bezhołowia, jakie tam panuje.

Ja osobiście od dwóch tygodni usiłuję umówić się z panem prezesem Millerem i jest to całkowicie nieskuteczne, mimo że jestem gotów dostosować się do każdego terminu, łącznie z terminem czerwcowym. Taka decyzja też jest nie do podjęcia.

W tej sytuacji... To są naprawdę drobne rzeczy, ale jeżeli to ma decydować o życiu ludzi, to ja stanowczo protestuję przeciwko tak rozbudowanym i nieodpowiedzialnym procedurom biurokratycznym. Dziękuję bardzo.

 

Odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2005-04-21

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego, złożone na 78 posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 marca 2005 r., w sprawie zasad stosowania terapii u pacjentki ze schorzeniem onkologicznym, przekazane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 24 marca 2005 r., znak: BPS/DSK-043-127/05, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Minister Zdrowia mając na uwadze konieczność ustalenia okoliczności sprawy poruszonej przez Pana Senatora zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie stosownych wyjaśnień. Z uzyskanych informacji wynika, iż lek wskazany do dalszej terapii pacjentki nie posiadał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, dlatego też realizacja procedury odbywała się w myśl przepisów art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla życia lub zdrowia pacjenta (Dz.U. Nr 156, poz. 1833).

Realizacja tego typu procedury zgodnie z ww. przepisami jak również Zarządzeniem Nr 37/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, powinna zamknąć się w ramach czasowych przewidzianych dla dwutygodniowej przerwy w terapii.

Wyjaśnienia złożone przez Pana Jerzego Millera Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowej sprawie, wskazują na fakt, iż świadczeniodawca wystąpił z wnioskiem o refundację leku tak jak jest to przyjęte dla leków sprowadzanych przez aptekę ogólnodostępną, czyli w formie stosowanej w odniesieniu do pacjentów nie leczonych w ramach lecznictwa szpitalnego. Przyjęcie tego trybu spowodowało wydłużenie okresu oczekiwania na lek.

Uznając jednak otrzymane wyjaśnienia za niewystarczające, Minister Zdrowia w trybie nadzoru wystąpił ponownie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących wskazania prawidłowego trybu zamówienia dla tego typu leku wraz z podaniem schematu postępowania. Skierowane pytanie obejmuje wskazanie błędów, jakie zostały popełnione na poszczególnych etapach zamówienia, jak również instytucji ponoszących za nie odpowiedzialność. Ponadto Minister Zdrowia zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie propozycji rozwiązań mających na celu skrócenie procedury zamawiania leków w tego typu sytuacjach.

Uprzejmie informuję, iż informacje o wynikach postępowania w przedmiotowej sprawie zostaną przekazane w odrębnym piśmie, niezwłocznie po otrzymaniu kompleksowej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Paweł Sztwiertnia

Odpowiedź Ministra Zdrowia

Warszawa, 2005-05-18

Szanowny Panie Marszałku,

W uzupełnieniu odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego, złożone na 78 posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 marca 2005 roku, w sprawie zasad stosowania terapii u pacjentki ze schorzeniem onkologicznym, przekazane przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 24 marca 2005 roku, znak: BPS/DSK-043-127/05, uprzejmie informuję:

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, skutkującymi znacznym wydłużeniem czasu oczekiwania na zaleconą pacjentce terapię, Minister Zdrowia wystąpił do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień i propozycji uniknięcia błędów w realizacji procedury w przyszłości.

Z otrzymanej od Prezesa NFZ odpowiedzi i załączonej do niej dokumentacji wynika, że opóźnienie w dostarczeniu leku miało miejsce, ponieważ świadczeniodawca, występując o rozliczenie przedmiotowej terapii w ramach pozycji nr 5.07.02.0000422 Katalogu świadczeń onkologicznych - "schemat chemioterapii wg zgody płatnika", skierował do oddziału Funduszu druk zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego, nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o którym stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (Dz.U. Nr 156, poz. 1833). Oddział NFZ, postępując zgodnie z wytycznymi zarządzenia Nr 37/2004 Prezesa NFZ z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania do podpisu Prezesa Funduszu decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, przekazał zapotrzebowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, co dodatkowo wydłużyło czas oczekiwania na podanie leku.

Uprzejmie informuję, że w celu usprawnienia i przyśpieszenia rozpatrywania wniosków świadczeniodawców o wyrażenie zgody na realizację i rozliczenie procedury "hospitalizacja wg zgody płatnika", na stronach witryny internetowej Mazowieckiego OW NFZ umieszczono formularz wniosku o wydanie zgody płatnika na sfinansowanie określonego świadczenia (dotyczącego np. preparatu leczniczego) nieujętego w katalogach wraz z instrukcją wypełniania ww. wniosku.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Zbigniew Podraza

Odpowiedź Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, dnia 20.05.2005 r.

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-137/05 z 24 marca 2005 r., w sprawie oświadczenia Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego, dotyczącego realizacji procedur związanych z prowadzeniem terapii nowotworowych, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpiecza świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zakresu działań, określonych przez ustawodawcę w art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Finansowanie farmakoterapii lekami nie ujętymi w katalogu procedur szpitalnych oraz nie objętymi programami terapeutycznymi (lekowymi) odbywa się w ramach zawartej umowy na świadczenie zdrowotne. Rozliczenie kosztów udzielonego świadczenia następuje wg procedury z katalogu świadczeń onkologicznych "schemat chemioterapii wg zgody płatnika" lub "hospitalizacja za zgodą płatnika".

Przekazując powyższe, po analizie dokumentacji medycznej w sprawie leczenia Pani Ewy Zaleskiej, przedstawiam poniżej informacje dotyczące sprawy poruszonej w oświadczeniu złożonym 17 marca 2005 r. przez Senatora Pana Zbigniewa Romaszewskiego na 78 posiedzeniu Senatu.

W dniu 11 lutego 2005 r. wpłynęło do Wydziału Gospodarki Lekami Mazowieckiego OW NFZ zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego Eloxatine, nie posiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zapotrzebowanie zostało wystawione 12 stycznia br. przez Klinikę Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz potwierdzone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii, a następnie zostało przesłane do Apteki Szpitalnej, celem sprowadzenia leku z zagranicy zgodnie z art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r., w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 37 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania do podpisu Prezesa Funduszu decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne - zapotrzebowanie zostało przesłane do Wielkopolskiego OW NFZ jako właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjentki.

W przypadku leku podawanego w ramach hospitalizacji, zgodnie z art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, koszt leku sprowadzanego w ramach importu docelowego pacjentowi hospitalizowanemu powinien być traktowany jako składowa kosztowa procedury sprawozdawanej i rozliczanej w ramach Katalogu świadczeń szpitalnych lub Katalogu świadczeń onkologicznych - chemioterapia, a w szczególnych przypadkach w ramach procedur:

1) Schemat chemioterapii za zgodą płatnika - 5.07.02.0000422,
2) Hospitalizacja wg zgody płatnika - kod. 5.06.00.00001393.

Niewłaściwe wybranie przez świadczeniodawcę drogi uzyskania zgody na refundację przedmiotowego leku spowodowało niepotrzebne opóźnienia w podaniu leku. Docelowo finansowanie w/w terapii odbyło się w ramach procedury z katalogu świadczeń onkologicznych "schemat terapii wg zgody płatnika".

Z poważaniem
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Miller

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska