Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / W sprawie pracowniczych akcji sprywatyzowanej Huty Warszawa skierowane do Prezesa Rady Ministrów (4 pos. 5.01.2006)

W sprawie pracowniczych akcji sprywatyzowanej Huty Warszawa skierowane do Prezesa Rady Ministrów (4 pos. 5.01.2006)

2006-01-05

Oświadczenie

Dotyczące pracowniczych akcji Huty Warszawa
skierowane do Prezesa Rady Ministrów,
wygłoszone na 4. posiedzeniu Senatu VI kadencji
w dniu 5 stycznia 2006 roku.

 

Od Redakcji: Na niżej zamieszczone oświadczenie Minister Skarbu Państwa odpowiedziął w dniu 10 lutego 2006 roku, a następnie uzupełnił swoją odpowiedź pismem z dnia 12 kwietnia 2006 roku. Odpowiedzi nie były wystarczające i dalej prowadził działania na rzecz uzyskania przez wszystkich hutników należących się im akcji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów. Dotyczy ono bardzo szerokiej i ogólnej sprawy, która być może będzie wymagała nawet przyjęcia rozwiązań legislacyjnych.

Czymś niewiarygodnym dla wszystkich osób tutaj siedzących, a i zapewne dla pana premiera, o ile nie jest wprowadzony w tę sprawę, wydaje się to, że Huta Warszawa została sprywatyzowana dopiero w 2001 r.

Otóż tak się składa, że uczestniczyłem w tej prywatyzacji i widziałem zaangażowanie hutników, którzy byli skłonni przeznaczyć należny im zysk nierozdzielony na zakup akcji Huty Warszawa. Wszyscy wtedy wyrazili na prywatyzację zgodę, a była ona wymagana zarówno od rady pracowniczej, jak i zebrania załogi, i wszyscy wsparli hutę finansowo. Przez trzy miesiące załoga pobierała tylko połowę wynagrodzenia, ażeby huta w ogóle mogła pracować.

Okazuje się, że do tej chwili hutnicy nic nie dostali. Nie dostali akcji, mimo że co pewien czas im się to obiecuje. Procedury prywatyzacyjne przebiegały w taki sposób, że mogły doprowadzić do, no, bardzo głębokiej frustracji i przekonania, że po prostu państwo oszukuje swoich obywateli. Zebrano od hutników wnioski o to, że chcą nabyć akcje. Wszyscy je wypełnili, ponad pięć tysięcy osób zgłosiło się, że chce akcje uzyskać. Rada pracownicza ustaliła warunki, na których akcje będą wydawane. Ustawa przewidywała, że akcje mają być wydane w ciągu dwóch lat. W ciągu dwóch lat nie wydano przepisów wykonawczych i akcje w dalszym ciągu nie były wydawane. Minęło kolejne pół roku i dopiero w bodajże roku 1996... nie, przepraszam, w roku 1994 wyszło rozporządzenie Rady Ministrów, które stwierdza, że akcje zostaną wydane w terminie późniejszym, i wyznacza termin wydania akcji do końca 1996 r. W związku z tym ogłoszono nowy apel, hutnicy znowuż musieli się stawić, znowuż musieli wyrazić ochotę na nabycie akcji, po czym sprawa znowuż ucichła. W międzyczasie huta została zlikwidowana, została przekształcona w AKR, Agencję Kapitałowo-Rozliczeniową, na którą właściwie złożono wszystkie zobowiązania huty. Powstała taka wydmuszka pozbawiona jakichkolwiek aktywów, która już po roku miała ujemny bilans, i tam znalazły się akcje pracownicze hutników, właśnie w tymże AKR.

W roku 2001 chyba minister Wąsacz uznał, że właśnie wtedy huta została sprywatyzowana, ponieważ akcjami AKR dofinansowano Agencję Rozwoju Przemysłu. I wtedy jeszcze raz postanowiono wydać hutnikom akcje, akcje, które miały nominał dziesięciozłotowy, tym razem wydać po 2 zł 16 gr. Proszę państwa, w tym czasie, w związku z inflacją, 10 zł z roku 1992 było warte już czterdzieści parę złotych. Wobec takiego dictum część hutników się zbuntowała i wniosła sprawy do sądu. Sądy jednak zajęły stanowisko, że huta została sprywatyzowana w roku 2001, tak jak chciał minister Wąsacz, i sprawa w dalszym ciągu stała. I dalej nic się nie działo.

Teraz, bo w roku 2001 ogłoszono, że należy zgłaszać się po odbiór akcji, ci, którzy odebrali te akcje po 2 zł 16 gr, będą mogli je wreszcie odsprzedać po nominalnej cenie 10 zł. Ci hutnicy zaś, którzy się zbuntowali wobec dokonywanego na nich oszustwa, akcji w ogóle nie dostaną, ponieważ za trzecim razem nie zgłosili się po akcje. Dwa razy się zgłaszali, trzeci raz się już jednak nie zgłosili, bo uważali, że są to po prostu drwiny, drwiny z ludzi. Oni teraz tych akcji nie dostaną.

Ja uważam, że jest to po prostu krzycząca niesprawiedliwość. Być może problem nie jest prosty do rozwiązania prawnego, ale uważam, że Polska, jako państwo, które ma być państwem sprawiedliwym, powinna ten problem rozwiązać w taki sposób, ażeby wszyscy hutnicy, którzy z pełną wolą popierali prywatyzację Huty Warszawa i którzy byli skłonni wkładać własne pieniądze, ażeby ta huta mogła istnieć - huta zresztą w tej chwili już prawie nie istnieje - otrzymali od państwa jakąś rekompensatę.

I to jest problem, z którym zwracam się do pana premiera. Przy tym zwracam się z nim też ze względu na to, że obawiam się, iż w podobnej sytuacji znajduje się, niestety, jeszcze wiele, wiele zakładów pracy. Tak się złożyło, że Bank Śląski sprzedawał swoje akcje po 70 zł w ciągu kilku dni i wszyscy dostali odpowiednie rekompensaty. Gdy chodzi o robotników, okazuje się to niemożliwe. Sądzę, że rząd powinien poświęcić uwagę temu problemowi.

Dziękuję bardzo.

 

* * *

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa

Warszawa, 10 lutego 2006

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej znak BPS/DSK-043-49/06 z dnia 9 stycznia 2006 r., w związku z oświadczeniem Senatora, Pana Zbigniewa Romaszewskiego w sprawie rekompensaty za akcje Agencji Kapitałowo-Rozliczeniowej S.A. będącej następcą prawnym Huty Warszawa S.A. dla byłych pracowników Huty Warszawa, uprzejmie informuję, iż Zarząd Agencji Kapitałowo-Rozliczeniowej S.A. realizuje aktualnie procedurę wykupu akcji AKR S.A. od byłych pracowników Huty Warszawa, zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartymi w dniu 19 maja 2005 r. pomiędzy AKR S.A. i Hutą LW Sp. z o.o. W ramach Porozumienia uwzględniony został interes byłych pracowników Huty Warszawa, będących w posiadaniu 875 677 akcji AKR S.A., gdzie przewidziane zostały środki umożliwiające najlepsze warunki wykupu akcji AKR S.A. od byłych pracowników Huty Warszawa. Obecnie został zakończony I etap przyjętej procedury tj. przyjmowania przez Spółkę ofert odpłatnego zbycia akcji za kwotę 10,00 zł za jedną akcję. Z kolei na dzień 15 lutego 2006 r. zostało zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie zgody przez NWZ na przyjęcie przez AKR S.A. przedmiotowych ofert zbycia akcji celem ich umorzenia. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd przewidywana jest wypłata wynagrodzenia akcjonariuszom, którzy zgłosili swoje akcje do wykupu. Zgodnie z informacjami Zarządu AKR S.A. nie wszyscy akcjonariusze posiadający akcje pracownicze Spółki zgłosili swoje akcje do wykupu. W stosunku do tych osób nie będzie możliwości dokonania zapłaty za akcje w obecnej procedurze wykupu. Prawo do składania ofert zbycia akcji mieli wszyscy akcjonariusze -posiadacze pracowniczych akcji AKR S.A.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnieni pracownicy Huty Warszawa posiadali prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki. Nieskorzystanie z ww. prawa w terminach określonych ustawą, powodowało wygaśnięcie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. W stosunku do tych osób - byłych pracowników Huty Warszawa, które nie nabyły akcji AKR S.A., Pan Senator Z. Romaszewski proponuje przyznanie rekompensat. W związku z tym, że obowiązująca ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, jednoznacznie wskazuje na wygaśnięcie prawa ww. osób do nabycia akcji Spółki w chwili obecnej, nie przewiduje także możliwości powtórzenia procedury udostępniania akcji, Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło kroki celem wyjaśnienia aktualnej sytuacji byłych pracowników Huty Warszawa, którzy nie nabyli akcji AKR S.A. i możliwości zadośćuczynienia ich roszczeniom. Proces ten wymaga jednak czasu, koniecznego do wypracowania stanowisk i opinii przez poszczególne Departamenty MSP, wobec czego odpowiedź MSP w przedmiotowej kwestii, zostanie udzielona w terminie późniejszym tj. po zebraniu opinii i przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji.

Z poważaniem
Minister Skarbu
z up. Podsekretarz Stanu
Piotr Rozwadowski

 

* * *

Uzupełnienie odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa

Warszawa, 12 kwietnia 2006

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

W uzupełnieniu do pisma znak MSP/DNW3/715/06 z dnia 10 lutego 2006 r., w nawiązaniu do oświadczenia Senatora, Pana Zbigniewa Romaszewskiego, z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie rekompensaty za akcje Agencji Kapitałowo-Rozliczeniowej S.A. dla byłych pracowników Huty Warszawa, przekazanego pismem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej znak BPS/DSK-043-49/06 z dnia 9 stycznia 2006 r.. informuję co następuje.

W związku z faktem, że obowiązująca ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, wskazuje na wygaśnięcie prawa ww. osób do nabycia akcji Spółki w chwili obecnej, a także nie przewiduje możliwości powtórzenia procedury udostępniania akcji, Ministerstwo Skarbu Państwa nie znajduje podstaw do nieodpłatnego zbycia akcji AKR S.A. bądź wypłaty ekwiwalentu na rzecz pracowników, którzy nie nabyli przysługujących im akcji do dnia 24 listopada 2002 r., a tym samym spełnienia żądań byłych pracowników Huty Warszawa.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji, opartym na orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 199S r.. po upływie terminów określonych w art.38 ust. 1 i 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji uprawnienie do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa, a przepisy prawa materialnego nie przewidują możliwości ich przywrócenia, nie przewidują także aby po wygaśnięciu tego prawa przekształciło się ono w prawo do równowartości utraconych akcji (ich ekwiwalentu). Wobec tego nie jest możliwe skuteczne dochodzenie równowartości (ekwiwalentu) utraconego prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

Powyższe stanowisko podziela Zarząd AKR S.A., który na podstawie posiadanych opinii prawnych i wyroków sądowych wskazuje, że zakończenie procesu wydawania akcji pracowniczych AKR S.A. jest prawomocne oraz osobom, które w wyznaczonym terminie ich nie odebrały, akcje nie przysługują.

Wobec powyższego Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymuje swoje stanowisko o braku możliwości spełnienia żądań byłych pracowników Huty Warszawa, którzy nie nabyli akcji AKR S.A.

Z kolei w odniesieniu do byłych pracowników Huty Warszawa, którzy nabyli akcje AKR S.A., uprzejmie informuję, iż kontynuowane są działania zmierzające do wykupu akcji AKR S.A. będących w posiadaniu tych osób. Obecnie został zakończony kolejny etap przyjętej procedury wykupu tj. po przyjęciu przez Spółkę ofert odpłatnego zbycia akcji za kwotę 10,00 zł za jedną akcję, w dniu 15 lutego 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przyjęcie przez AKR S.A. przedmiotowych ofert zbycia akcji, a następnie w dniu 15 marca 2006 r., podjęło uchwałę o umorzeniu tych akcji i odpowiednim obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Aktualnie, zgodnie z procedurą przewidziana przez Kodeks spółek-handlowych, Zarząd wezwał wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na powyższe obniżenie kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia wezwania. Następnie, po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd, przewidywana jest wypłata wynagrodzenia akcjonariuszom, którzy zgłosili swoje akcje do wykupu.

Z wyrazami szacunku
Minister Skarbu Państwa
Wojciech Jasiński

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska