Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Publikacje / Projekt organizacji Stronnictwa - październik 2003

Projekt organizacji Stronnictwa - październik 2003

2003-10-02

Grupa Działania - Przedstawiciel Tymczasowy – Tymczasowy Zarząd Stronnictwa

Projekt koncepcji działania w okresie tworzenia Stronnictwa
październik 2003 roku

 

Od redakcji: Tekst zamieszczony poniżej został podpisany przez członków założycieli Stronnictwa „Suwerenność – Praca – Sprawiedliwość” w październiku 2003 roku. Członkami założycielami byli: Senator Zbigniew Romaszewski – przewodniczący, Stefan Niesiołowski – wiceprzewodniczący, Jan Rulewski – wiceprzewodniczący, Zofia Romaszewska, Ewa Zaleska, Benedykt Czuma, Krzysztof Kaleta, Jan Orgelbrand, Paweł Piekarczyk.

 


Tu znajdą Państwo inne dokumenty Stronnictwa "Suwerenność - Praca - Sprawiedliwość":


Spis treści:
Wstęp
I. Grupa Działania
II. Struktura Stronnictwa
II. Uczestnictwo w Stronnictwie
IV. Cele i zadania Grup Działania
V. Przedstawiciel Tymczasowy Stronnictwa
VI. Tymczasowy Zarząd Stronnictwa
VII. Przykłady celów Grup Działania

 


W przekonaniu, że polityka oderwana od działalności społecznej sprowadza się do czystej taktyki i intrygi realizującej interesy różnych elit, zaś działalność społeczna oderwana od realiów politycznych kraju jest pracą Syzyfa, proponujemy oparcie struktury tworzonej formacji o Grupy Działania.
Nasze stronnictwo chciałoby zachęcić do wspólnej pracy wszystkich tych obywateli, którzy rozumieją, że działalność społeczna jest częścią polityki i że przy jej pomocy wysiłki społeczne mogą zostać zniweczone, albo wydatnie zwielokrotnione.

I. Grupa Działania - podstawowe ogniwo organizacyjne Stronnictwa

Grupa Działania (GD) - jest miejscem spotkania i działań osób akceptujących program Stronnictwa oraz uczestniczących aktywnie w jego realizacji. GD jest podstawowym ogniwem Stronnictwa, którego istotą działania jest bezinteresowna praca na rzecz społeczeństwa i państwa polskiego realizowana poprzez działania lokalne. Stronnictwo będzie funkcjonować w oparciu o Grupy Działania.
Stronnictwo stanowi również miejsce spotkania lokalnych, regionalnych i środowiskowych ruchów i stowarzyszeń akceptujących jego program. Rzecz w tym, że działanie w stowarzyszeniu które nie wyklucza uczestnictwa w Stronnictwie - znaczy tyle, że osoby należące do stowarzyszenia inspirują działania tego stowarzyszenia zgodne z ideami i wartościami Stronnictwa.

II. Struktura Stronnictwa

Stronnictwo ma strukturę klubową - uznaje autonomię wewnętrzną Grup Działania wchodzących w jego skład bez względu na ich formę i stan organizacyjny pod warunkiem istnienia w nich demokratycznych zasad i procedur wyborczych.
GD tworzy co najmniej 3 do 15 uczestników (w grupie liczącej ok. 15 osób zaczyna się gadulstwo oraz pojawiają się tendencje do tworzenia struktur wewnętrznych i związanych z tym rozgrywek powodujących zamykanie się grupy oraz skupianie się na własnych sprawach typu: „kto - kogo”). W przypadku przekroczenia liczby 15 uczestników tworzy się nową, autonomiczną grupę.
W GD obowiązuje zasada consensusu, co oznacza, że przed zarządzeniem głosowania należy przeprowadzić próbę uzgodnienia stanowiska w drodze kompromisu. Głosowanie jest ostatecznością.

III. Uczestnictwo w Stronnictwie

 1. Warunkiem uczestnictwa (członkostwa) w Stronnictwie (swoistą rekomendacją) jest zasada „trójki” czyli przystąpienie co najmniej trzech osób tworzących Grupę Działania;
 2. Zgłoszenia indywidualne są akceptowane warunkowo – uczestnik winien w ciągu czterech miesięcy utworzyć GD lub przystąpić do istniejącej GD.

Procedura powyższa m.in. ograniczy przystępowanie do Stronnictwa ludzi przypadkowych oraz kompromitujących naszą inicjatywę.
Każdy uczestnik ma obowiązek działania społecznego zgodne z ideami i wartościami Stronnictwa.
Usuwanie uczestników ze Stronnictwa przez Tymczasowy Zarząd Stronnictwa (TZS) następuje na pisemny wniosek GD lub Przedstawiciela Tymczasowego (PT). TZS ma obowiązek weryfikacji każdego wniosku o usunięcie ze Stronnictwa.

IV. Cele i zadania Grup Działania

Pierwszym i podstawowym zadaniem jest określenie celu powstania GD. Ten cel to istota i sens powstania oraz istnienia i skuteczności działania grupy. Nie możemy być ugrupowaniem jednej sprawy - i nie jest naszym zadaniem wyznaczanie, co kto ma robić., co chcemy robić i co będziemy robić - to jest kwestia społecznych potrzeb i interwencji. To nas uwrażliwi na to, czym społeczeństwo żyje, staniemy się społecznie pożyteczni, a Stronnictwo zyska popularność. Każdy z nas winien dodać swoją cegiełkę do budowania Stronnictwa - a patriotyzm lokalny winien być inspiracją w określaniu celów grup działania.
GD sama określa zakres swojej publicznej aktywności biorąc przede wszystkim pod uwagę lokalne potrzeby i oczekiwania oraz swoje zainteresowania i umiejętności. Lista celów winna być krótka i jednoznacznie określona lecz nie wykluczająca modyfikacji. GD winna określić wiodący temat (lub tematy) swojej publicznej aktywności. Przykłady tematów dla GD - poniżej w pkt. VII.
Na GD ciąży również obowiązek współpracy, pomocy oraz współdziałania w sprawach istotnych dla Stronnictwa.

V. Przedstawiciel Tymczasowy Stronnictwa

Przedstawiciel Tymczasowy (PT) jest powoływany przez Tymczasowy Zarząd Stronnictwa (m.in. w wyniku osobistego zgłoszenia) na okres 6 miesięcy. Powołanie określa terytorialny zasięg działania PT . Informacja o powołaniu PT jest opublikowana przez TZS w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Stronnictwa.

Przedstawiciel Tymczasowy:

 • inicjuje tworzenie Grup Działania na terenie swojego działania;
 • tworzy w pierwszej fazie działania Grupę Inicjatywną, której on sam jest uczestnikiem i w której podstawowym zadaniem każdego jej uczestnika jest tworzenie i inicjowanie Grup Działania. Grupa Inicjatywna rozwiązuje się z chwilą kiedy każdy z jej uczestników działa w swojej GD (lub przekształca się w Grupę Działania);
 • Grupa Inicjatywna organizuje zbieranie podpisów osób popierających utworzenie Stronnictwa wymagane ustawą o partiach politycznych;
 • nawiązuje kontakty z istniejącymi grupami (ruchami, stowarzyszeniami) celem pozyskania ich dla Stronnictwa lub nawiązania współpracy;
 • prowadzi jawną ewidencję uczestników i GD Stronnictwa oraz pełni funkcje informacyjne i doradcze;
 • rozpoznaje możliwości utworzenia Biura Interwencji i Porad (BIP) Stowarzyszenia;
 • organizuje pierwsze zebranie Grup Działania z terenu gminy/dzielnicy/powiatu/regionu, nie później jednak niż w sześć miesięcy od powołania pełnomocnika. Na zebraniu tym zostaje wybrany tymczasowy zarząd gminy (dzielnicy/powiatu/regionu). W zarządzie każda GD ma swojego przedstawiciela.

Pełnomocnicy winni kierować się zasadą, że tworzona struktura Stronnictwa jest strukturą otwartą.

VI. Tymczasowy Zarząd Stronnictwa

 • Do czasu pierwszego Zgromadzenia Krajowego pracą Stronnictwa kieruje Tymczasowy Zarząd Stronnictwa (TZS). Decyzje TZS są ostateczne;
 • TZS tworzą osoby inicjujące powstanie Stowarzyszenia oraz osoby dokooptowane;
 • TZS przyjmuje regulamin tymczasowy, określa zasady uczestnictwa w pierwszym Zgromadzeniu Krajowym oraz sporządza projekt zasad ideowych i projekt Statutu.

TZS m.in. powołuje i odwołuje tymczasowych przedstawicieli terenowych (PT).

VII. Przykłady tematów (celów) dla GD:

 • monitorowanie działalności samorządu lokalnego, m.in. zamówień publicznych, gospodarka przestrzenna;
 • działania spółdzielni mieszkaniowych a interesy ich członków;
 • bezrobocie - miejsca pracy – problemy lokalnej działalności gospodarczej;
 • ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MSP);
 • interwencje – poradnictwo;
 • działania na rzecz ochrony środowiska (nie tylko naturalnego lecz i ludzi);
 • kryzys kultury i jego skutki (czytelnictwo, kultura lokalna, itp.);
 • sprawy młodzieży - absolwenci bez pracy;
 • media lokalne – dostęp społeczności lokalnej do niezależnej lokalnej informacji;
 • monitorowanie systemu oświatowego;
 • monitorowanie funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura, kuratorze, policja itp.);
 • działania integracyjne (organizacja spotkań, dyskusji, szkoleń, spotkań towarzyskich itp.;
 • to wszystko, co kto wymyśli.

Członkowie założyciele Stronnictwa „Suwerenność – Praca – Sprawiedliwość”:
Senator Zbigniew Romaszewski – przewodniczący,
Stefan Niesiołowski – wiceprzewodniczący, Jan Rulewski – wiceprzewodniczący,
Benedykt Czuma, Krzysztof Kaleta, Jan Orgelbrand, Paweł Piekarczyk, Zofia Romaszewska, Ewa Zaleska.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska