Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Zmiana ustawy o Trybunele Konstytucyjnym (14. pos.)

Zmiana ustawy o Trybunele Konstytucyjnym (14. pos.)

1989-12-07

Zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

14. pos. Senatu PRL w dniu 7 grudnia 1989 roku

 

Przy wyborze nowych członków Trybunału Konstytucyjnego powstał problem ślubowania według starej roty. Nie wszyscy chcieli ślubować m.in. na "...dochowanie wierności Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wynikającym z jej przepisów zasadom politycznego i społeczno-gospodarczego ustroju socjalistycznego Państwa...". - Można mieć poważne zastrzeżenia do składania w grudniu 1989 roku takiego ślubowania - mówił na forum Senatu Zbigniew Romaszewski.

Rota została zmieniona przez Sejm i otrzymała następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków członka Trybunału Konstytucyjnego: służyć wiernie Narodowi Polskiemu, stać na straży Konstytucji i ustaw, a powierzone mi obowiązki wypełniać z najwyższą starannością" Tak zmieniona ustawa o Trybunale Konstytucyjnym stanęła na obradach połączonych komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Inicjatyw i Prac Ustawodawczych Senatu.

Senator Romaszewski, prezentując stanowisko obu komisji na forum Izby zaproponował, aby wobec nowelizacji ustawy wnieść do niej niezbędne poprawki uwzględniające, że parlament jest dwuizbowy, a Senat jest jedną z najwyższych władz państwowych.

Zaprezentowane przez Senatora Romaszewskiego poprawki dotyczyły przede wszystkim art. 13, wyłączającego możliwość zasiadania posła w Trybunale Konstytucyjnym - do tego zapisu powinni być, zgodnie z poprawką, włączeni również senatorowie oraz art. 19, mówiącego o inicjatywie zgłaszania pytań i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Dla Sejmu uprawnienia wnoszenia wniosków posiadają: Prezydium Sejmu, komisje sejmowe albo 50 posłów. W tym samym artykule poprawka senacka uwzględniła prawo wnoszenia wniosków do Trybunału Konstytucyjnego przez: Prezydium Senatu, komisje senackie albo 30 senatorów. Poprawki objęły również art. 30 ustawy, w którym do stwierdzenia, że prezes Trybunału Konstytucyjnego zaprasza na zgromadzenie ogólne Trybunału przedstawicieli odpowiednich komisji sejmowych oraz Marszałka Sejmu, zaproponowano dołączenie zapisu o komisjach senackich oraz Marszałku Senatu. W art. 31, w którym prezes Trybunału Konstytucyjnego przedkłada Sejmowi informacje o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału, zaproponowano, aby zapis dotyczył również Senatu.

- W poprawkach, które zdecydowaliśmy się wprowadzić do ustawy sejmowej - powiedział Senator Romaszewski - poza rotą właściwie nie wychodzimy poza to, że tam, gdzie są uprawnienia przyznawane Sejmowi, przyznajemy też uprawnienia Senatowi - jako instytucji ustawodawczej i legislacyjnej. Zdecydowaliśmy się dalszych zmian, które mogłyby naruszyć konstrukcję ustawy lub tryb działania Trybunału Konstytucyjnego, nie popierać.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska