Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / W sprawie sieci elektroenergetycznych skierowane do Ministra Skarbu (20 pos. 18.10.2006)

W sprawie sieci elektroenergetycznych skierowane do Ministra Skarbu (20 pos. 18.10.2006)

2006-10-18

Oświadczenie

Dotyczące energetycznych sieci przesyłowych
skierowane do Ministra Skarbu
wygłoszone na 20. posiedzeniu Senatu VI kadencji
w dniu 18 października 2006 roku.

 

Od Redakcji: Niniejsze oświadczenie zostało poprzedzone oświadczeniem złożonym na 2 Posiedzeniu Senatu w dniu 15 listopada 2005 roku. Ponieważ odpowiedź udzielona przez Ministra Skarbu Państwa i na poniższe oświadczenie była zdaniem Senatora Zbigniewa Romaszewskiego niewystarczająca, Senator po raz drugi złożył oświadczenie w tej sprawie na 34 posiedzeniu Senatu w dniu 1 czerwca 2007 roku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie kieruję do ministra skarbu.

Panie Ministrze!

To oświadczenie ma już roczną tradycję. Poprzednie, analogicznej treści, składałem 15 listopada 2005 r. I nawet uzyskałem na nie odpowiedź. A oświadczenie dotyczy niezwykle istotnej sprawy, sprawy o znaczeniu, powiedziałbym, wręcz strategicznym.

Otóż uważam to za niebywały sukces, jaki udało mi się odnieść w poprzedniej kadencji. W wyniku nowelizacji prawa energetycznego udało się wprowadzić art. 9k, zapewniający, że zarówno operatorzy sieci energetycznych, sieci przesyłowych, jak i operatorzy rurociągów będą jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, ażeby państwu zagwarantować kontrolę nad tymi instytucjami.

Przyczyny takiego stanu rzeczy w sytuacji zagrożenia energetycznego są całkowicie oczywiste i chyba nie wymagają szczególnego uzasadnienia.

Poprawka ta została właśnie w wyniku nadzwyczajnego zbiegu okoliczności przyjęta i ustawa weszła w życie 5 maja 2005 r. Ustawa ta po prostu nie jest realizowana, nie była realizowana i nie jest realizowana do dnia dzisiejszego.

Muszę powiedzieć, że jest to objaw wysoce niepokojący. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że sieci energetyczne to nasze narzędzie przetargowe chyba nawet dużo mocniejsze niż rurociągi, bo jednak sieci przesyłowych nie da się dnem Bałtyku puścić. A Polska jest tym fragmentem, gdzie sieci przesyłowe mogą decydować o współpracy Unii Europejskiej z Rosją. Dlatego tak ważne jest, ażeby sieci te znajdowały się pod pełną kontrolą państwa. Z tego względu zaskakujące jest, że dziś po ponad półtora roku ta sprawa nie jest w ogóle rozwiązana. Ostatnie konflikty, próby rozwiązania parlamentu dowodzą, że żaden rząd nie jest wieczny. I byłoby bardzo wskazane, żeby rząd tej kadencji był w stanie tę sprawę do końca zrealizować, bo - jeszcze raz podkreślam - jest to sprawa o podstawowym znaczeniu dla polskiej energetyki. Stąd moje pytanie: kiedy problem zostanie rozwiązany? Dlaczego dotychczas nie został rozwiązany? Kiedy można oczekiwać, że problem ten wreszcie przestanie istnieć?

Dziękuję bardzo.

* * *

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa

Warszawa, dn. 29 listopada 2006 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Zbigniewa Romaszewskiego na 20 posiedzeniu Senatu w dniu 18 października 2006 r., przesłane przy piśmie z dnia 25 października 2006 roku, znak BPS/DSK-043-692/06 w sprawie funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych jako jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, uprzejmie wyjaśniam.

W dniu 28 marca 2006 r. został przyjęty przez Radę Ministrów „Program dla elektroenergetyki". Ww. dokument jest obecnie najbardziej aktualnym programem rządowym wyznaczającym ramy, harmonogram oraz wymogi formalno-prawne przekształceń Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W myśl programu, PSE S.A. ma przekazać spółkę PSE-Operator Skarbowi Państwa i wyposażyć ten podmiot w majątek przesyłowy, a także, wraz z wymienionymi w Programie spółkami energetycznymi, PSE S.A. ma stworzyć Polską Grupę Energetyczną. Zgodnie z ww. dokumentem przekształcenie PSE-Operator w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, powinno nastąpić do 31 grudnia 2006 r.

Uprzejmie informuję, iż obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa jest w trakcie przygotowywania technicznych działań, związanych ze zmianą Statutu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., które umożliwią realizację ww. zobowiązania do końca b.r.

Jednocześnie informuję, iż do końca roku 2007 zostanie przekazana własność majątku sieciowego spółce PSE - Operator S.A.

Z wyrazami szacunku
Minister Skarbu Państwa
Wojciech Jasiński

Uwaga!

Senator uznał odpowiedź za niesatysfakcjonującą i będzie dalej domagał się interwencji w sprawie zatrzymania w rękach Skarbu Państwa sieci przesyłowych sieci elektroenergetycznych.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska