Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / W sprawie sieci elektroenergetycznych skierowane do Ministra Skarbu (34 pos. 1.06.2007)

W sprawie sieci elektroenergetycznych skierowane do Ministra Skarbu (34 pos. 1.06.2007)

2007-06-01

Oświadczenie

Dotyczące Operatora Systemu Przesyłowego
skierowane do Ministra Skarbu Państwa Wojciecha Jasińskiego
wygłoszone na 34. posiedzeniu Senatu VI kadencji
w dniu 1 czerwca 2007 roku.

 

Od Redakcji: Poniżej zamieszczamy tekst oświadczenia Senatora, a także: odpowiedź Ministra Skarbu Państwa, informację Polskich Sieci Elektroenergetycznych, informację Ministra Gospodarki oraz treść listu Senatora Zbigniewa Romaszewskiego do Ministra Skarbu Państwa, w którym, Senator ustosunkowuje się do udzielonych odpowiedzi.

Panie Ministrze!

Moje oświadczenia w sprawie Operatora Systemu Przesyłowego mają już swoją historię. Poprzednie składałem w dniu 15 listopada 2005 r oraz 18 października 2006 r. bez satysfakcjonujących rezultatów. W roku obecnym nie czekam więc do jesieni i składam trzecie już oświadczenie w tej sprawie w sezonie wiosennym, licząc, że zapewni to pozytywne rozstrzygnięcia.

Pragnę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji Senatu w trakcie prac nad nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne, udało mi się - wbrew stanowisku sejmowej Komisji do spraw Gospodarki, ale przy poparciu posłów będących obecnie w PiS - wprowadzić do tej ustawy art. 9k. Dzięki temu nasze państwo zapewniło sobie trwałą, ustawową kontrolę nad systemami przesyłowymi energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej. W przypadku systemu gazowego, gdyby nie moja poprawka, utracilibyśmy kontrolę nad tym systemem przesyłowym. Sądzę, że pan marszałek, szanowni senatorzy, a także panowie ministrowie dobrze wiedzą, jakie miałoby to konsekwencje.

Podstawową przesłanką wprowadzenia tej poprawki było, prócz wymienionej kontroli państwa nad przesyłem, uporządkowanie polskiego systemu elektroenergetycznego tak, aby państwo nie mieszało swojej niezbywalnej roli jako prawodawcy i regulatora z obowiązkami wynikającymi z funkcji właścicielskich. Operatorzy przesyłowi wraz z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki muszą stanowić bezstronnie i przejrzyste ramię operacyjne państwa w energetyce, gdzie mamy i długo mieć będziemy silny udział Skarbu Państwa we własności.

Dlatego z ogromnym niepokojem po raz trzeci stwierdzam, że do dnia dzisiejszego, czyli po trzech latach od wprowadzenia art. 9k, sprawa operatora systemu przesyłowego w elektroenergetyce nie jest załatwiona do końca. Wprawdzie w dniu 31 grudnia 2006 r. spełniono minimalne wymogi art. 9k, przekazując do Skarbu Państwa 100% akcji spółki PSE Operator SA, ale wbrew duchowi art. 9k oraz wbrew oczywistym koniecznościom wynikającym z ustawowych obowiązków operatora, wbrew zapisom rządowego "Programu dla elektroenergetyki", wbrew stanowisku Naczelnej Izby Kontroli i wbrew obecnemu kierunkowi zmian w dyrektywach Unii Europejskiej do dnia dzisiejszego operator systemu przesyłowego nie został wyposażony w majątek sieciowy. Dotychczasowy właściciel majątku spółka Skarbu Państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mimo jej hojnego dokapitalizowania akcjami BOT i Polskiej Grupy Energetycznej na sumę kilkukrotnie przewyższającą wartość majątku sieciowego, bez żadnego uzasadnienia ustawowego czy formalnego, kierując się przesłankami ściśle biznesowymi, blokuje przekazanie do operatora należnego mu majątku.

Dlatego zapytuję pana ministra Skarbu Państwa:

 1. Kiedy zostanie przekazany przez PSE majątek sieciowy do PSE Operator pozwalający temu operatorowi wypełnić przypisane mu zadania?
 2. Dlaczego dotychczasowy właściciel majątku PSE SA nie uruchomił uzgodnionych z operatorem inwestycji sieciowych, na co dostał od operatora środki finansowe, i dlaczego PSE nie chce w tej sytuacji zwrócić tych pieniędzy przy przekazaniu majątku sieciowego do operatora i dlaczego pan minister toleruje to, że podległy mu podmiot przedkłada przesłanki biznesowe nad pryncypia interesu państwa i jego polityki prawa i przejrzystego funkcjonowania, co mamy zapisane w dokumentach programowych PiS?

Kieruję też pytania do ministra gospodarki.

 1. Czy Pan Minister uważa, że tak długie tworzenie operatora w elektroenergetyce nie obniża poziomu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego?
 2. Czy Pan Minister, odpowiedzialny za stanowienie reguł gry gospodarczej, nie widzi konieczności zdecydowanego wsparcia zarządu operatora - reprezentującego ustawowo interes państwa i jego obywateli - w jego zmaganiach z biznesowym interesem PSE SA i czy zgadza się Pan z moim stanowiskiem, że operator powinien być na trwale przekształcony w instytucję o wysokim poziomie przejrzystości oraz kompetencji i mieć stosowne środki materialne i techniczne do zapewnienia bezpiecznej pracy całego krajowego systemu elektroenergetycznego?
 3. Czy Pan Minister weźmie na siebie odpowiedzialność za stan, gdy PSE SA nadal nie przekaże majątku sieciowego do operatora lub przekaże go bez ważnych elementów - na co się teraz zanosi - a równocześnie ze względów biznesowych owo PSE SA nie będzie, jak robi to teraz, realizować niezbędnych inwestycji sieciowych?

Senator Zbigniew Romaszewski

* * *

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa

Warszawa, dnia 17 lipca 2007 roku

MSP/DNWiPIII/2166/BS/07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na pismo znak BPS/DSK-043-360/07 z dnia 11 czerwca 2007 r., w załączeniu którego do Ministerstwa Skarbu Państwa zostało przesłane oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego podczas 34 posiedzenia Senatu RP w dniu 01.06.2007 r.. przedstawiam stanowisko w sprawie.

Pytania Pana Senatora do Ministerstwa Skarbu Państwa:

 1. Kiedy zostanie przekazany przez PSE majątek sieciowy do PSE-Operator pozwalający temu operatorowi wypełnić przypisane mu zadania?
 2. Dlaczego dotychczasowy właściciel majątku PSE S.A. nie uruchomił uzgodnionych z operatorem inwestycji sieciowych, na co dostał od operatora środki finansowe i dlaczego PSE nie chce w tej sytuacji zwrócić tych pieniędzy przy przekazaniu majątku sieciowego od operatora i dlaczego pan minister toleruje to, że podległy mu podmiot przedkłada przesłanki biznesowe nad pryncypia interesu państwa i jego polityki prawa i przejrzystego funkcjonowania, co mamy zapisane w dokumentach programowych PiS?

Ad. 1.
Uprzejmie informuję, iż aktualnie trwają prace związane z wydzieleniem majątku sieciowego PSE S.A. do spółki PSE-Operator S.A. Ich zakończenie planowane jest do końca 2007 r. Proces ten wymaga szczegółowego zestawienia elementów majątku, który będzie podlegał przekazaniu. Jego wyniki są szczególnym przedmiotem zainteresowania Zespołu Sterującego do Spraw Realizacji "Programu dla elektroenergetyki".

Ad. 2.
Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z zadanym przez Pana Senatora pytaniem wystąpiło do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z prośbą o ustosunkowanie się do niego. W załączeniu przekazuję stanowisko PSE S.A. w podnoszonej sprawie (pismo znak: NS/800/2007-W-CO z dnia 28.06.2007 r.

Jednocześnie nawiązując do drugiej części pytania nr 2 Pana Senatora, uprzejmie informuję, iż Minister Skarbu Państwa docenia wagę prowadzonych działań związanych z przekazaniem majątku sieciowego dla interesu państwa. Jednocześnie trzeba również brać pod uwagę fakt, iż członkowie zarządu spółki kapitałowej są zobowiązani działać w ramach przepisów prawnych obowiązujących ten organ i nie podejmować działań, które mogłyby zostać uznane jako działania na szkodę spółki. W szczególności na uwagę zasługuje art. 585 Kodeksu spółek handlowych: "Kto (...) będąc członkiem zarządu spółki handlowej, działa na jej szkodę - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie"

Proces przekazania majątku niezbędnego do funkcjonowania Operatora Systemu Przesyłowego jest operacją skomplikowaną, chociażby ze względu na rozbieżne cele tych dwu podmiotów. Jednakże pragnę zapewnić Pana Senatora, iż są prowadzone prace aby wszystkie wątpliwości związane z jej przeprowadzeniem zostały wyjaśnione, a przeniesienie własności majątku sieciowego do PSE-Operator S.A. nastąpiło do końca listopada br.

Pytania Pana Senatora do Ministra Gospodarki:

 1. Czy Pan minister uważa, że tak długie tworzenie operatora w elektroenergetyce nie obniża poziomu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego?
 2. 2. Czy Pan minister, odpowiedzialny za stanowienie reguł gry gospodarczej, nie widzi konieczności zdecydowanego wsparcia zarządu operatora — reprezentującego ustawowo interes państwa i jego obywateli w jego zmaganiach z biznesowym interesem PSE S.A. i czy zgadza się Pan z moim stanowiskiem, że operator powinien być na trwale przekształcony w instytucją o wysokim poziomie przejrzystości oraz kompetencji i mieć stosowne środki materialne i techniczne do zapewnienia bezpiecznej pracy całego krajowego systemu elektroenergetycznego?
 3. 3. Czy Pan Minister weźmie na siebie odpowiedzialność za stan, gdy PSE S.A. nadal nie przekaże majątku sieciowego do operatora lub przekaże go bez ważnych elementów — na co się teraz zanosi — a równocześnie ze względów biznesowych owo PSE S.A. nie będzie, jak robi to teraz, realizować niezbędnych inwestycji sieciowych?

Ministerstwo Skarbu Państwa wystąpiło do Ministra Gospodarki o udzielenie odpowiedzi na pytania Pana Senatora. W załączeniu przekazuję odpowiedź Ministra Gospodarki znak: DEVII-077-14-ES/07 w przedmiotowej sprawie.

Minister Skarbu Państwa
w.z. Sekretarz Stanu
Paweł Szałamacha

* * *

Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Warszawa, dnia 28 czerwca 2007

NS/800/2007-W-CO

Pan Michał Krupiński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.6.2007 (Nr MSP/DNWiPIII/WNI/1847/BS/07) dotyczące przedstawienia przez PSE S.A. wyjaśnień do poruszonej przez pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego sprawy, tj. "Dlaczego dotychczas właściciel majątku PSE S.A. nie uruchomił uzgodnionych z operatorem inwestycji sieciowych, na co dostał od operatora środki finansowe i dlaczego nie chce w tej sytuacji zwrócić tych pieniędzy przy przekazywaniu majątku sieciowego do operatora ........"

pragniemy wyjaśnić co następuje:

Realizując krajowe oraz unijne zobowiązania w zakresie liberalizacji rynku energii elektrycznej, w tym uniezależnienia organizacyjno-prawnego Operatora Systemu Przesyłowego od innych rodzajów działalności, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w lipcu 2004 roku, wyodrębniły ze swoich struktur spółkę PSE-Operator SA i na podstawie zawartej w lipcu 2004 roku Umowy Dzierżawy, udostępniły Spółce przedsiębiorstwo Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) obejmującego między innymi majątek przesyłowy niezbędny do realizacji funkcji OSP przewidzianych Ustawą Prawo Energetyczne. Za świadczenie usługi na rzecz PSE-Operator S.A. w postaci dzierżawy przedsiębiorstwa PSE S.A. pobiera wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego.

Otrzymywany czynsz dzierżawny w PSE S.A. jest wykorzystywany głównie na:

 • pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi w postaci dzierżawy przedsiębiorstwa,
 • obsługę zadłużenia bankowego związanego z majątkiem przesyłowym,
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych w majątek przesyłowy.

Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z zapisami umowy dzierżawy PSE S.A. zabezpiecza i finansuje w 100% wszystkie potrzeby inwestycji rzeczowych wnioskowanych przez Zarząd PSE-Operator S.A. i ujętych w rocznych Planach inwestycji rzeczowych PSE SA. Głównym źródłem finansowania są przychody z czynszu dzierżawnego, nie mniej jednak w sytuacji gdyby PSE-Operator S.A. w planie inwestycyjnym zgłosił wyższe potrzeby inwestycyjne, niż nadwyżka finansowa realizowana przez PSE S.A. na dzierżawie przedsiębiorstwa, różnica w nakładach inwestycyjnych byłaby sfinansowana przez PSE SA długiem bądź wynikiem realizowanym na pozostałej działalności.

Mając powyższe na uwadze pragniemy wyjaśnić, iż PSE-Operator S.A. w aktualnie obowiązujących relacjach umownych z PSE S.A. nie przekazuje w indywidualnym trybie żadnych środków pieniężnych z kierunkowym określeniem, że są one na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w majątek przesyłowy. Z tego też względu PSE S.A. nie ma żadnych podstaw formalno-prawnych, żeby „zwracać" jakiekolwiek środki finansowe do PSE-Operator SA (świadczenie usługi w postaci dzierżawy przedsiębiorstwa opiera się o ogólne przepisy regulujące działalność gospodarczą i nie jest działalnością koncesjonowaną ani regulowaną).

Odnosząc się natomiast do stwierdzenia, iż PSE S.A. nie uruchomiło inwestycji w majątek przesyłowy uzgodnionych z PSE-Operator S.A., pragniemy zaznaczyć, że za realizację Planu inwestycji rzeczowych PSE S.A. (obejmujący zarówno inwestycje w majątek przesyłowy jak i pozostałe inwestycje PSE S.A.), stosownie do podpisanej z PSE-Operator S.A. Umowy o Zarządzanie Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi, odpowiedzialny jest PSE-Operator S.A., który w procesie wyodrębnienia ze struktur PSE SA Operatora Systemu Przesyłowego wraz z pełnym potencjałem służb eksploatacyjnych i inwestycyjnych został wyposażony w stosowne pełnomocnictwa niezbędne do realizacji procesów inwestycyjnych w imieniu i na rzecz PSE S.A.

Umowa o zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi przewidywała w latach 2005 - 2006 wypłatę na rzecz PSE-Operator S.A. dodatkowej marży motywacyjnej do wynagrodzenia zasadniczego. Jednakże możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia nie została w pełni wykorzystana przez PSE-Operator S.A. z uwagi na niewywiązanie się z terminowej realizacji planowanych zadań motywacyjnych zarówno w zakresie przygotowywania poszczególnych zadań inwestycyjnych jak też ich realizacji i przekazania na majątek PSE SA. Głównymi przyczynami opóźnień realizacji zadań inwestycyjnych w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie jest w wielu przypadkach nie realizowana z odpowiednim wyprzedzeniem faza przygotowania poszczególnych inwestycji w odniesieniu do planowanych terminów ich realizacji jak również bariery administracyjne związane głównie z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych.

W latach 2004 - 2006 realizacja planu inwestycji rzeczowych PSE S.A. obejmujących również inwestycje w majątek przesyłowy przedstawiała się następująco:

  przeniesienie OSP
do PSE-Operator
OSP w PSE-OperatorS.A.
mln PLN 2004 2005 2006 Razem
Wykonanie 347,4 508,0 449,7 1.305,1
Plan 370,1 534,1 531,2 1.435,4
% planu 93,9% 95,1% 84,6% 90,9%

Podsumowując pragniemy zaznaczyć, iż realizacja procesów inwestycyjnych na majątku PSE S.A. (w tym na majątku przesyłowym) w dużym stopniu uzależniona jest od działań podejmowanych i wykonywanych przez PSE-Operator S.A., na które PSE S.A. nie ma bezpośredniego wpływu. Z tego też względu twierdzenie pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego o nie uruchamianiu przez PSE S.A. uzgodnionych z operatorem inwestycji sieciowych jest bezpodstawne.

Z poważaniem
Prezes Zarządu PSE

* * *

Informacja Ministra Gospodarki

Informacja Ministra Gospodarki
w związku z Oświadczeniem senatora Zbigniewa Romaszewskiego na
34. posiedzeniu Senatu w dniu 1 czerwca 2007 r.

Odnosząc się do problematyki poruszonej w pytaniach skierowanych do Ministra Gospodarki, na wstępie pragnę z dużym zadowoleniem wyrazić swoją opinię, że Pan Senator Zbigniew Romaszewski niezmiennie od szeregu lat z dużą troską i głęboką wnikliwością odnosi się do sektora elektroenergetyki, doceniając jego rolę dla normalnego funkcjonowaniu gospodarki narodowej. Wykazuje przy tym niezłomną wolę ciągłego poszukiwania dobrych rozwiązań, czego niezbitym przykładem jest wprowadzony do ustawy - Prawo energetyczne jakże ważny art. 9k.

Jako minister odpowiedzialny za sprawy właściwego funkcjonowania gospodarki w kraju, w wypełnianiu powierzonych mi obowiązków niezmiennie kieruję się przekonaniem, że jednym z kluczowych warunków zagwarantowania zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki w perspektywie kolejnych lat i dekad jest skuteczne zapewnienie jej nieprzerwanych dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej, o wysokiej jakości i po konkurencyjnych cenach, odpowiadających uzasadnionym kosztom funkcjonowania elektroenergetycznych przedsiębiorstw. Zarówno z punktu widzenia ogólnego interesu państwa, jak i ściślej rozumianego interesu gospodarczego i społecznego, najdroższą energią jest energia nie dostarczona.

Dla sprostania wyzwaniom, polska energetyka, a co zatem idzie - polskie przedsiębiorstwa energetyczne, muszą być konkurencyjne i bardziej efektywne, posiadać odpowiednio silną kondycję ekonomiczną, umożliwiającą im prowadzenie systemarycznej modernizacji i ciągłego rozwoju posiadanego potencjału wytwórczego i sieci elektroenergetycznych. Również w tym rozumieniu postrzegam rolę spółki PSE-Operator S.A. jako jedynego podmiotu w naszym kraju, pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej (OSP), z zakresem szczególnej odpowiedzialności wynikającej z art. 9c ustawy - Prawo energetyczne.

Dla osiągnięcia między innymi tak widzianego i rozumianego celu, w dniu 28 marca 2006 r. Rada Ministrów przyjęła „Program dla elektroenergetyki" (Program), będący w praktyce największą reformą sektorową w naszym kraju po 1998 r.

W ramach realizacji Programu w pierwszej kolejności podjęte zostały działania dotyczące właśnie zasadniczej przebudowy struktury organizacyjnej w drodze procesu pionowej konsolidacji przedsiębiorstw tego sektora oraz wydzielenia z dotychczasowej struktury Grupy Kapitałowej PSE S.A. spółki PSE-Operator S.A. pod bezpośredni nadzór Skarbu Państwa.

Działania w zakresie tej reorganizacji praktycznie są już na ukończeni.'' - mamy powołane trzy nowe grupy energetyczne (czwarta powstanie w najbliższych dniach) oraz OSP jako spółkę w 100 % należącą do Skarbu Państwa. Spółka ta jednak w dalszym ciągu nie posiada majątku sieci przesyłowych, a jedynie korzysta z niego na podstawie umowy dzierżawy z PSE S.A. jako właścicielem. Mankamenty i ułomność tego stanu rzeczy dają o sobie znać coraz mocniej, szczególnie w ostatnich miesiącach, gdy OSP działa jako podmiot niezależny organizacyjnie od PSE S.A.

Zgodnie z Programem, OSP zostanie wyposażony w niezbędny mu majątek, tworzący krajowy system elektroenergetyczny. To wyposażenie w majątek musiało być drugim krokiem w sekwencji podjętych działań po to, by nie zachwiać sytuacji finansowej PSE S.A. w związku z istnieniem w elektroenergetyce kontraktów długoterminowych KDT i szczególnej roli w tej mierze właśnie spółki PSE S.A. wobec banków kredytujących wytwórców energii elektrycznej.

Od marca tego roku rozpoczęły się prace nad przeprowadzeniem podziału spółki PSE S.A. - do OSP w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 30 listopada 2007 r. zostanie przeniesiony cały majątek sieci przesyłowych. Tego bowiem wymaga bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i logika całego działania, mimo, że nie jest ono proste i łatwe.

W pełni zgadzam się z poglądem Pana Senatora, że OSP „powinien być na trwałe przekształcony w instytucję o wysokim poziomie przejrzystości oraz kompetencji i mieć stosowne środki materialne i techniczne do zapewnienia bezpiecznej pracy całego krajowego systemu elektroenergetycznego". Z tytułu „umajątkowienia" nie może bowiem w żadnym przypadku zaistnieć sytuacja grożąca w perspektywie niewydolnością funkcjonowania OSP, z wyłączeniami energii elektrycznej dla odbiorców włącznie. Dzisiejsze chwilowe interesy biznesowe nie mogą w żadnym przypadku przedkładać się nad długofalowe sprawne funkcjonowanie OSP.

Dlatego pragnę zapewnić Pana Senatora, że ze strony Ministra Gospodarki są i będą czynione wszelkie starania, by procesowi wyposażenia OSP w majątek cały czas przyświecały nadrzędne „pryncypia interesu państwa, jego polityki prawa i przejrzystego funkcjonowania". To wręcz fundamentalny warunek tego procesu.

Minister Gospodarki
z up. Krzysztof Tchórzewski
Sekretarz Stanu

* * *

List Senatora Zbigniewa Romaszewskiego do Ministra Skarbu Państwa

Warszawa, dnia 30 lipca 2007 roku.

Szanowny Pan
Wojciech Jasiński
Minister Skarbu Państwa

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękuję Panu Ministrowi za odpowiedź z dnia 17.07.2007 r. na moje oświadczenie złożone podczas 34 posiedzenia Senatu RP w dniu 1 czerwca 2007r., a dotyczące Operatora Systemu Przesyłowego. Z przykrością stwierdzam jednak, że odpowiedź jest niepełna, gdyż nie podano w niej informacji na temat rekomendacji Zespołu Sterującego do realizacji „Programu dla elektroenergetyki" dotyczącej zestawienia elementów majątku sieciowego, który zostanie przekazany do PSE - Operator S.A. Zgodnie z posiadanymi przeze mnie informacjami w powyższej rekomendacji zaproponowano rozstrzygnięcie kwestii spornych w następujący sposób:

 • udziały w tzw. spółkach obszarowych zostaną przekazane Skarbowi Państwa w formie dywidendy rzeczowej, a następnie wniesione zostaną przez Skarb Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego PSE-Operator S.A;
 • przekazanie obiektu w Bielawie odbędzie się w dwóch etapach - część niezbędna dla działalności OSP (55% całości) zostanie ujęta w planie podziału PSE S.A. jako przechodząca do PSE-Operator S.A., natomiast tzw. część komercyjna (45% całości) zostanie zbyta na rzecz PSE-Operator S.A. na warunkach rynkowych na podstawie umowy sprzedaży;
 • trzy linie elektroenergetyczne na wschodzie kraju (linia 220kV Roś -Białystok, linia 220kV Dobrotwór - Zamość oraz linia 750kV Chmielnicka - Rzeszów) pozostaną w PSE S.A. z zachowaniem prawa PSE-Operator S.A. do użytkowania w przypadku powstania stanu awaryjnego w KSE oraz z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów unijnych dotyczących połączeń transgranicznych;
 • w planie podziału PSE S.A., do majątku przechodzącego do PSE-Operator S.A. zostaną przypisane środki pieniężne w wysokości 339 mln zł, stanowiące równowartość środków które powinny zostać wydatkowane zgodnie z Rozporządzeniem nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej oraz środków przeznaczonych na spłatę kredytu konsorcjalnego.

Jednocześnie w piśmie, które otrzymałem z MG podpisanym przez Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego zamieszczono informację, iż ostateczną datą przekazania majątku przesyłowego przez PSE S.A. do PSE - Operator S.A. jest 30 listopada 2007r.

Uważam powyższą rekomendację oraz datę za wiążącą, przyjmuję ją do wiadomości i wyrażam nadzieję, że Pan Minister podzieli moje zdanie. Będę więc zobowiązany wobec Pana Ministra za potwierdzenie, że do w/w daty rekomendowane przez Zespół Sterujący składniki majątku zostaną przekazane do spółki PSE - Operator S.A.

Jestem również zmuszony do ustosunkowania się do pisma PSE nr S/800/2007 - W - CO z dnia 28 czerwca 2007r., które Pan Minister załączył do swojej odpowiedzi. W tym piśmie, podtrzymuje się nadrzędność art. 585 Kodeksu Handlowego w formułowaniu decyzji Zarządu PSE S.A. dotyczącej przekazania majątku do PSE - Operator S.A. Nie mogę się z tym zgodzić, gdyż być może artykuł ten obliguje Zarząd PSE S.A., ale nie właściciela, którym jest Skarb Państwa, a którego interesy reprezentuje Pan Minister. Wielokrotnie w swoich wystąpieniach wskazywałem, że to w interesie Państwa jest szybkie i skuteczne utworzenie Operatora Systemu Przesyłowego wraz z majątkiem sieciowym pozwalającym mu na realizację trudnych zadań ciążących na nim z mocy ustawy i przesłanki biznesowe poszczególnych podmiotów gospodarczych nie mogą tym interesom przeciwstawiać się.

W tym świetle forma i treść pisma Zarządu PSE SA z dnia 28.07.2007 r., gdzie moje stwierdzenie zawarte w zapytaniu senatorskim uznano za bezpodstawne, a także niezrozumiała i niepokojąca uchwała tego zarządu o przekazaniu majątku sieciowego do PSE-Operator S.A. niezgodnie z zapisami rekomendacji Zespołu Sterującego wskazuje, że ten Zarząd stawia swoje interesy biznesowe ponad interes Państwa i ponad autorytet osób z ciał ustawodawczych i rządowych zaangażowanych w sprawę utworzenia Operatora Systemu Przesyłowego.

Szanowny Panie Ministrze,

Jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia celu, o który od kilku lat zabiegam, czyli utworzenia polskiego Operatora Systemu Przesyłowego w elektroenergetyce na miarę naszych potrzeb i zgodnie z oczekiwaniami, jakie legły u podstaw zapisu Art. 9 k ustawy Prawo energetyczne.

Zwracam się osobiście do Pana Ministra, wiedząc z naszych osobistych kontaktów jak bardzo Panu zależy na sprawach istotnych dla naszego Państwa, aby w końcu postawił Pan kropkę kończącą ten rozdział i doprowadził do przekazania majątku sieciowego Operatorowi zgodnie z rekomendacją Zespołu Sterującego i zgodnie z zadeklarowanym terminem 30 listopada 2007 r.

Łączę wyrazy szacunku
Senator Zbigniew Romaszewski

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska